ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

LPA

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี2566